Inhoud Beeld

Voorwaarden voor gebruik

Met ingang van 07/03/2022

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (bekend als "AV") is een juridisch kader te bieden voor de voorwaarden waaronder Henri Trip de site en zijn diensten ter beschikking stelt en de voorwaarden voor toegang en gebruik van de diensten door de "Gebruiker" vast te leggen.

Deze AV zijn beschikbaar op de site onder de rubriek "AV".

ARTIKEL 1: Wettelijke bepalingen

De website vieux-mas.com wordt uitgegeven door SAS Henri Trip, een vennootschap met een kapitaal van 20.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 88821442600015, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 756 Chemin de la Crabo.

Telefoonnummer 0615234310

E-mailadres: contact@henritrip.fr

De directeur van de publicatie is: Mevrouw Garcia Florence

De host van de website vieux-mas.com is OVH SAS, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te OVH, 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX.

ARTIKEL 2: Toegang tot het terrein

De website biedt de volgende diensten aan:

Een vitrine van de Oude Stad.

De site is gratis toegankelijk op elke locatie voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

ARTIKEL 3: Verzameling van gegevens

De site is vrijgesteld van aangifte bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) voor zover hij geen gegevens over Gebruikers verzamelt.

ARTIKEL 4: Intellectuele eigendom

De merken, logo's, tekens en alle inhoud van de site (teksten, beelden, geluid, enz.) zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.

De gebruiker moet vooraf toestemming vragen aan de site voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende inhouden. De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt persoonlijke context te gebruiken; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is strikt verboden.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Overeenkomstig artikel L122-5 van de Code de la Propriété Intellectuelle dient de Gebruiker die beschermde inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, de auteur en de bron te vermelden.

ARTIKEL 5: Aansprakelijkheid

De informatiebronnen op de website vieux-mas.com worden betrouwbaar geacht, maar de site garandeert niet dat deze vrij is van gebreken, fouten of omissies.

De verstrekte informatie is louter informatief en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site vieux-mas.com niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen die zich na publicatie voordoen. Evenmin kan de site verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site.

De site vieux-mas.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de computer van de gebruiker of andere computerapparatuur kunnen infecteren als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of het downloaden van deze site.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of van een niet te voorziene en onoverkomelijke daad van een derde.

ARTIKEL 6: Hyperlinks

Er kunnen hypertekstlinks op de site staan. Gebruikers worden erop gewezen dat zij door op deze links te klikken de vieux-mas.com site verlaten. Deze laatste heeft geen controle over de webpagina's waarnaar deze links leiden en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

ARTIKEL 7: Cookies

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website vieux-mas.com. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om iemand te identificeren. Een cookie bevat een unieke identificatiecode die willekeurig wordt gegenereerd en dus anoniem is. Sommige cookies verstrijken aan het einde van het bezoek van de Gebruiker, andere blijven bestaan.

De informatie in de cookies wordt gebruikt om de vieux-mas.com site te verbeteren.

Door de site te bezoeken, aanvaardt de gebruiker deze.

De Gebruiker moet echter wel toestemming geven voor het gebruik van bepaalde cookies.

Bij gebreke van aanvaarding wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat bepaalde functies of pagina's kunnen worden geweigerd.

De Gebruiker kan deze cookies uitschakelen via de instellingen in zijn of haar browsersoftware.

ARTIKEL 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit contract is het Franse recht van toepassing. Indien de partijen er niet in slagen een geschil in der minne te schikken, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Voor alle vragen in verband met de toepassing van deze AGV kunt u zich wenden tot de uitgever op het in ARTIKEL 1 vermelde adres.

nl_NL_formalNL